Ang Filipino sa Batayang Kurikulum ng Edukasyon

Ang kursong ito ay naglalayon na maipakita ang kaalaman sa mga batayang teoretikal, nilalaman, katangian at panuntunan sa pagpapatupad ng nireestrakturang kurikulum sa Filipino. Iaangkop ang kurikulum sa mga kondisyon at sitwasyong lokal ng lipunan.  Matatalakay sa kursong ito ang mga batayang nilalaman ng batayang edukasyon edukasyon mula Baitang 7-10 Filipino hanggang sa pahapyaw na pagpapakilala sa JHS at SHS.