Filipino Bilang Ikalawang Wika (Elective 2)

Ang kursong Pagtuturo ng Filipino Bilang Pangalawang Wika ay tatalakay sa iba’t ibang teorya sa pagkatuto ng una at pangalawang wika at ang  iba’t ibang pagdulog sa pagtuturo ng Filipino bilang pangalawang wika. Bilang bahagi ng pagdalumat ukol sa wikang Filipino, inaasahan sa huling bahagi ng kurso ang pagbuo ng pananaliksik wika.