Dulaang Filipino

Sumasaklaw at nagpapakita ng kaalaman sa pangkasaysayang pag-unlad ng dulang Filipino na nagbibigay tuon sa iba’t –ibang paggamit ng mga sangkap o elemento ng teatro; pagsulat ng dula, pagiging director, pag-arte, panonood at pagpuna. Naipamamalas ang kaalaman sa mga disenyo, pagpili, pagsasaayos, at paggamit ng diagnostic, formative, at summative na pagtataya sa mga gawaing may kinalaman sa pagtatanghal ng dula.