Ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan

DESKRIPSIYON NG KURSO

            Naipakikita ang pag-unawa sa kahalagahan ng ugnayan ng wika, kultura at lipunan na tumutugon sa iba’t ibang isyu sa kasalukuyan na nagpapalakas at nagpapatibay ng pagka-Pilipino. Naipakikita ang kakayahan sa pagtuturo at pagkatuto na may pantay na pagtingin, respeto at pag-aaruga sa kapaligirang pampagkatuto.

 

PANLAHAT NA LAYUNIN

1. Mapag-aralan ang kahalagahan ng wika bilang panlipunang penomenon.

2. Masuri ang mga ugnayan ng wika sa iba’t ibang institusyong kultural at panlipunan.

 3. Matutuhan ang mga konsepto, teorya at kaisipan sa wika, kultura at lipunan nang may pokus sa kritikal na pag-unawa.

 4. Makagawa ng kritikal na pag-aaral sa isang isyu kaugnay ng wika sa konteksto nito sa kultura at lipunang Filipino.