Tanging Diskurso sa Wika at Panitikan

Naipakikita ang kaalaman at kakayahan sa pagsusuri ng mga piling diskursong pangwika at pampanitikan sa konteksto ng Lipunang Pilipino. Natutukoy ang mga konsepto at isyung pangwika at pampanitikan at kahalagahan at kaugnayan ng mga ito sa akademiko at di-akademikong gawain at karanasan ng mga mag-aaral na Pilipino.

Pagkatapos ng kurso, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 

A. Naipakikita ang kaalaman at kakayahan sa pagsusuri ng mga piling diskursong pangwika at pampanitikan sa konteksto ng Lipunang Pilipino; at

 B. Natutukoy ang mga konsepto at isyung sa wika, kultura at lipunan at ang implikasyon nito sa pagtuturo at pagkatuto ng Filipino sa pamamagitan paggamit ng kritikal, malikhain, at mataas na kasanayan sa pag-iisip.