Masining na Pakikipagtalastasan

TITULO NG KURSO: Masining na Pakikipagtalastasan

BILANG NG YUNIT: Tatlo (3)

 

Deskripsyon ng Kurso:

Ang kursong ito ay nakatuon sa masusing pag-aaral sa masining, mabisa at matatas na paggamit ng wikang Filipino na pinakainstrumento sa pagpapahayag. Sumasaklaw ito sa maangkop at masining na pagpili ng mga salitang gagamitin ayon sa dalawang anyo ng pagpapahayag: pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pangangatwiran. Lilinangin dito ang kakayahan at kahusayang pangkomunikatibo ng mga mag-aaral sa pagdidiskursong pasulat man at/o pasalita.