Sanaysay at Talumpati

COURSE DESCRIPTION (Filipino Prototype Syllabi Compendium)

Naipakikita ang kaalaman sa pag-aaral at pagpapahalaga ng mga pangkasaysayang pag-unlad ng sanaysay at talumpati na kaagapay ang pagsulat ng mga kontemporaryong anyo nito. Naipamamalas din ang kaalaman sa pagtalumpati at pagsasanay sa pagsulat ng sanaysay at pagbigkas ng talumpati. Naipamamalas din ang kaalaman sa pagtukoy sa pag-aaral ng kontemporaryong dulog at metodo sa pagtuturo ng iba’t ibang anyo ng panitikan upang makabuo ng angkop na pamamaraan sa pagtataya ng mga kaalaman at kasanayang natamo.