Filipino Literature

Deskripsyon ng Kurso:

                Ang pag-aaral ng isang mahalagang bahagi ng ating kultura ay isang mahigpit na pangangailangan lalong- lalo na ng mga guro na nagpapakadalubhasa sa pagtuturo ng Filipino.  Ang kursong ito ay nagbibigay- pananaw sa guro ukol sa kalagayan at kaunlaran ng kasalukuyang panitikang Filipino.  Ang bawat mag- aaral ay magkakaroon ng pagkakataong sumuri ng iba’t ibang akdang pampanitikan.  Pangangailangan ng kurso ang pagkatha at pagsusuri ng akda gaya ng maikling kwento, tula at sanaysay.

 

VI. Layunin ng Kurso:

1.       Natatalakay ang naging kasaysayan at pag- unlad ng panitikang Pilipino.

2.       Nakikilala ang mga diwa at kalakarang napapaloob sa mga nobela, maikling kwento, tula, sanaysay at iba pang akda.

3.       Nasusuri ang iba’t ibang akdang pampanitikan at ang kaugnayan nito sa kalagayang panlipunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan.

4.       Nailalarawan ang katutubong kultura o tradisyong Pilipino sa mga akdang pampanitikan

5.       Nakabubuo ng sariling katha, tula at sanaysay bilang pagpapahalaga sa panitikang Pilipino at;

6.       Naibabahagi ang iba pang paraan ng mabisang pagsulat ng akdang pampanitikan.