Comparative Languages Study
COMPARATIVE LANGUAGE STUDY

Ang kursong ito ay naglalayong magbigay – kabatiran sa sapat na pananaw ukol sa kalinangan ng ating wika, sa pagbabago ng kalagayan nito sa iba-ibang panahon hanggang sa kasalukuyan. Tutuklasin ang mga impluwensiyang lumikha ng pag pangkat-pangkat sa mga ito. Bahagi rin ang pahambing na pag-aaral sa mga pangunahing wika sa Pilipinas upang magamit na salalayan sa pag-aaral ng mga wikang minorya nang maging mabisang kasangkapan sa pagtuturo ng wikang pambansa.

INAASAHANG BUNGA NG PAGKATUTO

Panlahat
1. Nakikilala ang mga pangunahing wika at mga wikang minorya sa Pilipinas at ang kalikasan ng mga ito.
2. Natatalakay ang pag-unlad ng Filipino bilang Wikang Pambansa sa pagdaan ng mga panahon.
3. Nakagagawa ng paghahambing sa mga wikang pag-aaralan sa pamamagitan ng paraang singkroniko at dayakraniko.

Tiyak
1. Naisasalaysay ang paglinang sa wikang Filipino at sa naging kalagayan nito sa iba-ibang panahon hanggang sa kasalukuyan.
2. Nasasalisik ang kabatirang pangwika sa batas, memorandum, sirkular at kalatas sa pagpapahalaga ng pamaalaan, paralan, mass media, panitikan at iba pang sangay ng lipunan sa kaunlaran ng Filipino.
3. Naipaliliwanag ang mga teoryang salalayan sa pagtamo at pagkatuto ng wika.
4. Nakikilala ang mga pamaraan sa pahambing na pag- aaral ng wika at mga suliraning nakakaharap sa kaunlaran ng Filipino.
5. Naipaliliwanag ang mga paraang singkroniko at dayakroniko sa paghahambing ng mga wika at makapaglahad ng mga halimbawang modelo.
6. Nakabubuo ng pananaliksik- wika.

BALANGKAS NG KURSO

Linggo Paksa
1 I. Pag-uuri-uri ng mga Antropologo sa mga Angkan ng mga Wika
2 II. Mga Angkan ng Wika sa Daigdig at Ang Sakop nito
3 III. Ang Angkang Malayo-Polinesyo
4 - 6 V. Mga Teorya ng Pagkatuto at Pagtamo ng Wika
7 VI. Mga Modelo sa Paglalarawan ng Wika
Batas RLG, RGH at Pepet Law
8 VII. Ang Pamaraang Pahambing
9 Pagpasa ng mga inaasahang output

Mid Term Examination

10 – 11 VIII. Ang Pamaraang Pahambing
12 - 13 IX. Paghahambing ng Palabuuan ng iba-ibang Wika (Mga Modelo sa
Paglalarawan ng mgaWika)
14 - 17 X. Pananaliksik – Wika (Pamaraang Pahambing)
1. Paghahanda ng Pag-aaralang Wika
2. Sarbey ng mga Datos
3. Paglalahad
4. Resulta at Diskusyon
18 Final Examination

XIII. MGA PATAKARAN AT TAGUBILIN

Ang mga patakaran sa klase ay sadyang iniayon sa panahon ng pandemya kung saan pinananatili ang pag- aaral sa loob ng tahanan sa pamamagitan ng koneksiyong virtual. Kaya iniisa- isa ang mga patakaran:

1. Pamamalagi sa klase. Kinakailangan ang palaging pagpasok sa klase. Bagamat may pagluluwag sa mga pagkakataong ang koneksiyon sa internet ay mahina. Sa mga pagkakataong ang koneksiyon ay mahina, ang mga mag- aaral ay hinihikayat na magmensahe sa guro sa pamamagitan ng numerong inilathala, chat o kaya ay facebook / messenger.
2. Oras ng pagpasa ng takda. Ang lahat ng kahingian ng kurso ay hinihikayat na magpasa sa itinakdang araw. Sa mga pagkakataon na hindi umaayon ang koneksiyon, ipagpaalam ang dahilan sa guro upang mabigyan ng pagkakataong maipasa ito sa araw na mapagkakasunduan.
3. Pagsasagawa ng tungkulin. Ang lahat ng iniatas sa mga mag- aaral ay dapat sundin maliban lamang kung may napagkasunduang usapan na naaayon sa alituntunin ng unibersidad at batay sa code of conduct, data privacy act at manwal ng mga mag- aaral. Ang mga kagamitan sa pag- uulat ay tungkulin ng gagamit na gumawa ng hakbang. Hanggat maaari tumugon nang maayos at gawin nang may pagsasaalang- alang sa pangangailangan, kakayahan at kagamitang mayroon ang mga mag- aaral. Ang pagkakataong may hindi inaasahang dahilan na hindi maisagawa ang tungkulin ipagpaalam sa guro o pangkat sa gayon ay hindi makaapekto sa daloy ng klase.
4. Pagsasagawa ng karapatan. Malayang makapagtanong ang mga mag- aaral tungkol sa kanilang karapatan. Kinakailangan lamang ang wastong pamitagan sa guro at sa iba pang kasapi ng mga mag- aaral. Kapag may mga usapin o suliranin na nakaaapekto sa pag- aaral ay maaaring isangguni sa guro upang mapag- usapan ng mga kasangkot bago gumawa ng mas mataas na hakbang.
5. Pagdalo sa virtual classroom. Inaasahan na ang mga mag- aaral ay maaayos sa kani- kanilang sariling lokasyon upang mapabilis ang pakikibahagi sa talakayan ng klase. Maaaring pumasok sa klasrum ang mga mag- aaral na nahuli. Mahigpit na ipagbabawal ang lokasyong may mga larawang hindi kaaya- aya, pagkain sa oras ng talakayan, at anumang maaaring maging sagabal.
6. Moda ng pag- aaral. Sa kalahatan, ang LMS ay gagamitin ng lahat ng mag- aaral. Bagamat maaaring maging alternatibo sa pagpasa, pagtatanong, at pagkuha ng impormasyon ang email, text messaging, chat at facebook.
7. Oras ng pakikipagsangguni. Ang guro ay bukas sa pakikipagsangguni sa oras na itatakda o kung may kasunduang naaayon sa mag- aaral at guro sa layuning mapabilis ang pagsangguni. Iayon lamang sa tamang oras ng pakikipagsangguni.

Facebook / Messenger RC Gauuan
Email rcgauuan1985@gmail.com
Blogspot Sanlipi@blogspot.com
Message 09354931837