FIL 101 (4070) Kontekswalisadong Filipino  9:30-10:30 MWF

Diskripsiyon ng Kurso

Ang Kursong Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino ay isang praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekstwalisadong komunikasyon sa wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino sa kani-kanilng komunidad  sa partikular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. Nakatuon ang kursong ito sa makrokasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa paggamit ng iba't ibang tradisyonal t modernong midya na makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa iba't ibang antas at larangan.