Phonology and Morphology
Deskripsyon ng Kurso


Ang kursong ito ay sumasaklaw sa ibayo at malawakang pag- aaral sa palatunugan at palabuuan ng mga salita sa iba’t ibang wika- dayuhan man o katutubo. Ang di-karaniwang kabuuan ng mga wika ay lumilikha ng mga sagabal sa maayos na pag-aaral at pagtuturo ng wika. Yamang pormal nang pumasok sa institusyon ang agham ng wika ay tatalakayin ang mga simulain at kaalaman batay sa napatunayan ng mga pag-aaral. Gayunman, ang mga araling nabanggit ay nakatuon sa mga wikang dayuhan ngunit ang mga ito ay maaring maiugnay sa pag-aaral ng wikang Filipino at sa iba pang wikang sa Pilipinas.I. Layunin ng KursoA. Panlahat

1. Naisasagawa ang passer sa palatunugan ng mga wika sa pamamagitan ng mungkahing teknik.2. Naipaliliwanag ang mga simulain sa pagsusuri ng mga palabuuan ng mga salita sa mga wikang tatalakayin.B. Tiyak

1. Nakikilala at nailalarawan ang mga ponema ng mga wika.2. Napaghahambing ang distribusyon ng mga ito sa wika.3. Naipaliliwanag ang mga iba’t ibang simulain sa pagkilala ng mga morpema ng mga wika.4. Nasusuri ang palabuuan ng alinmang katutubong wika sa Pilipinas.5. Nailalahad ang distribusyon ng mga ito sa pangungusap.